เลือกประเทศ/ภาษา: 
สมุนไพร

ภูมิปัญญาโบราณ + ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์

ไลฟ์สไตลส์ได้นำเอาความรู้จากสมัยโบราณเกี่ยวกับสมุนไพรจากทั่วโลกผสมผสานกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อผลิตอินทราขึ้นมา ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้จากธรรมชาติที่ผสานเข้ากับการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน ตั้งแต่ปี 2532 ผลิตภัณฑ์คุณภาพ อินทรา ได้เกิดขึ้นและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้คนทั่วโลก

นำความรู้ในประวัติศาสตร์มาผสมผสานกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาตร์

นักสมุนไพรจากทั่วโลก ต่างยอมรับถึงประโยชน์ของสมุนไพรในการดำรงไว้ซึ่งการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภูมิปัญญาเหล่านี้ได้ถูกนำมาใช้เพื่อสร้างสรรค์สูตรการผสมผสานสมุนไพรทั้ง 23 ชนิดที่มีอยู่ในอินทรา

 

 
© 2022ไลฟ์สไตลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ คอร์ปอเรชั่น ลิขสิทธิ์ถูกต้อง