เลือกประเทศ/ภาษา: 
ผลลัพธ์ที่ดีกว่า

กลั่นกรองความรู้ด้านสุขภาพที่เล่าขานกันมาตั้งแต่อดีต

ช่วงเวลาก่อนที่จะมีการบันทึกทางประวัติศาสตร์  สมุนไพร พืช รากไม้ ใบไม้ ผลไม้ และดอกไม้ต่าง ๆ พฤกษชาติที่เป็นแหล่งอาหารที่ให้คุณค่าทางโภชนาการแก่บรรพบุรุษของเรา ที่ปัจจุบันไม่อาจหาได้ในอาหารสมัยใหม่ เมื่อเวลาผ่านไป พืชพันธุ์เหล่านั้นได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายทั้งในด้านการรักษาโรคและการฟื้นฟูกำลัง แต่เมื่อผ่านไปหลายศตวรรษ คุณค่าอันทรงพลังของพืชเหล่านั้นและความรู้ในการนำมาใช้ประโยชน์ยังคงอยู่และได้ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น และแน่นอนว่าได้ถูกบันทึกเอาไว้

 

 
 
© 2021ไลฟ์สไตลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ คอร์ปอเรชั่น ลิขสิทธิ์ถูกต้อง