English

פרסים ותעודות הוקרה

בכל שנה במסגרת הנשפים המקומיים לייפסטיילס מוקירה ומכירה במפיצים מכל מדינה בתואר המכובד שגריר.

תואר זה מוענק להישגים שהושגו על ידי מפיצים תוך כדי הפגנת החלטיות,ונאמנות לאורך כל פעילותם במשך השנה. מפיצים אלו בעבודתם העלו והעצימו את דרכה וחזונה של חברת לייפסטיילס , במיוחד בארצם, דבר ההופך אותם לשגרירים אמיתיים של משפחת לייפסטיילס.